Czy piłkarz, który straci nogę otrzyma rentę wiedząc, że może się przekwalifikować na informatyka ?

Orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy nie jest równoznaczne z zakazem podejmowania jakiekolwiek pracy zarobkowej. Ubezpieczony, który cierpi na chorobę spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy może pobierać świadczenie rentowe i wykonywać pracę, w której nie wykorzystuje kwalifikacji utraconych w wyniku choroby. W przypadku orzeczenia częściowej niezdolności świadczeniobiorca może pracować na stanowisku wymagającym niższych kwalifikacji i o niższych zarobkach.

Przychody ze stosunku pracy mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń rentowych. Zarobki rencisty nie powinny przekraczać 70% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego wysokość zmienia się w cyklach kwartalnych. Decyzja o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń podejmowana jest na podstawie rocznego i miesięczne bilansu przychodów. Zarobki przekraczające 130% przeciętnego wynagrodzenia stanowią podstawę do zawieszenia renty.

Tyle teorii. Przejdźmy teraz do praktyki i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie: czy piłkarz, który straci nogę otrzyma rentę wiedząc, że może się przekwalifikować na informatyka? Mówimy o osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie, która – przez przekwalifikowanie zawodowe – może odzyskać zdolność do pracy w nowym zawodzie. Naszemu świadczeniobiorcy przysługuje w takim przypadku renta szkoleniowa, która wynosi 100% podstawy wymiaru renty. Głównym celem jej przyznawania jest zawodowa aktywizacja osób, które mają predyspozycje do wykonywania pracy niezwiązanej z ich wcześniejszymi kwalifikacjami. Prawo do renty szkoleniowej ustaje w przypadku osiągania dochodów z tytułu zatrudnienia BEZ WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ PRZYCHODÓW.

Doświadczenie uczy jednak, że teoria nijak się ma do praktyki urzędniczej. Osoby przewlekle chore, z amputowanymi kończynami, niezdolne do pracy, nie mają co liczyć na otrzymanie należnego świadczenia. Aby uniknąć takich sytuacji, warto pomyśleć wcześniej o solidnym zabezpieczeniu. Wykupienie ubezpieczenia prywatnego NNW daje nam gwarancję, że nie zostaniemy sami z problemem. Utrata zawodowych kwalifikacji nie będzie zatem równoznaczna z utratą pieniędzy na życie. Zakłady ubezpieczeniowe wypłacają należne świadczenia bez podważania naszych uprawnień do ich pobierania.