Polityka Prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERA

§1

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Newslettera.
 2. Umowa – umowa o świadczenie usługi Newslettera zawarta pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 3. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu, oraz za realizację usługi Newslettera: TajemniceBiznesu.pl. Paweł Kowalski
 4. Użytkownik – Podmiot dobrowolnie korzystający z usługi Newslettera dostarczanej przez Operatora.
 5. Strony – Obie strony Umowy, Operator i Użytkownik
 6. Serwis – strony internetowe należący do Operatora
 7. Newsletter – bezpłatna usługa, świadczona przez Operatora polegająca na informowaniu Użytkownika o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach, związanych z tematyką Serwisu, poprzez okresowe albo nieregularne wysyłanie wybranych treści na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

§2

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • tryb postępowania reklamacyjnego

§3

 1. Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Usługą świadczoną przez Operatora w Serwisie jest Newsletter.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§4

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, a także czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.

§5

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§6

Kontakt z Operatorem odbywa się poprzez e-mail – pawel.kowalski(at)tajemnciebiznesu.pl. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Operatora.

§7

 1. Użytkownik poprzez zarejestorwanie się w bazie Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera (zawarcie Umowy).
 2. Operator nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 3. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Newslettera. Może to uczynić w szczególności poprzez kliknięcie w link dodawany na dole każdego maila z Newsletterem (rozwiązanie Umowy przez Użytkownika) „Wypisz”.
 4. Usunięcie adresu e-mail z bazy Newslettera następuje natychmiastowo i potwierdzane jest odpowiednim komunikatem.

§8

Operator ma prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na adres e-mail Użytkownika,
 2. Zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny (rozwiązanie Umowy przez Operatora).

§9

 1. Reklamacje dotyczące Newslettera powinny być składane pisemnie na adres Operatora. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej oraz opisać przyczyny reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Operator informuje Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Operatora), a także w formie e-maila.

§10

 1. Operator jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Użytkownika w związku z zapisem na usługę Newslettera.
 2. Użytkownik zapisując się na Newsletter dobrowolnie podaje swoje dane, w tym w szczególności adres e-mail, który może zawierać informacje umożliwiające identyfikację osoby Użytkownika.
 3. Uzyskane przez Operatora dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Operatora, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.

§11

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Strony zobowiązują się podjąć próbę jego polubownego rozwiązania.

§12

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-08-2015
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na tej stronie.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji i nie mają mocy wstecznej.

Polityka Cookies

Ta strona wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Serwis TajemniceBiznesu.pl stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

4. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

6. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

error: Content is protected !!
Inline
Inline